Lượt xem: 36
Trình tự và nội dung kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự
Biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự là một văn bản pháp lý rất quan trọng không chỉ để kiểm tra xem việc xét xử của Tòa án có đúng trình tự, thủ tục tố tụng hay không mà là một căn cứ pháp lý để khẳng định việc xét xử của Tòa án có khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật hay không. Để đảm bảo tính chính xác, khách quan toàn bộ diễn biến từ khi bắt đầu đến khi kết thúc của một phiên tòa là trách nhiệm của thư ký phiên tòa nhưng cũng là một trong những nhiệm vụ của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát tuân theo pháp luật trong quá trình xét xử vụ án hình sự.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định rõ tại Điều 42,  Điều 258 về kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự: Sau khi chủ tọa phiên tòa và Thư ký Tòa án ký vào biên bản phiên tòa, Kiểm sát viên, được xem biên bản phiên tòa. Để cụ thể hóa quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự ; ngày 18/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quy chế thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Quy chế 505). Tại Điều 29 của Quy chế 505 đã quy định rõ: “Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải kiểm tra biên bản phiên tòa, nếu phát hiện biên bản phiên tòa ghi không đầy đủ hoặc không chính xác thì yêu cầu Thư ký Tòa án phải ghi sửa đổi, bổ sung vào cuối biên bản phiên tòa và đề nghị chủ tọa phiên tòa ký xác nhận.”.  Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử hình sự của VKSND các cấp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc vì chưa có một quy trình, hướng dẫn chi tiết cụ thể. Sau khi nhận được nhiều ý kiến phản án của VKSND các cấp; để thực hiện thống nhất, hiệu quả công tác kiểm sát biên bản phiên tòa các vụ án hình sự, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đồng thời góp phần nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị, ngày 22/4/2021, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC hướng dẫn VKSND các cấp về công tác kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự.

 

 Theo đó,  Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC đã hướng dẫn cụ thể về trình tự, nội dung kiểm sát biên bản phiên tòa hình sự, gồm: Yêu cầu kiểm tra biên bản phiên tòa hình sự; nội dung kiểm sát biên bản phiên tòa hình sự; lập phiếu kiểm sát biên bản phiên tòa; đánh giá tính chất, mức độ vi phạm và đề xuất xử lý.

 

 - Đối với yêu cầu kiểm tra biên bản phiên tòa hình sự: Biên bản phiên tòa phải được lập tại phiên tòa theo quy định tại khoản 3 Điều 258 Bộ luật Tố tụng hình sự. Chủ tọa phiên tòa và Thư ký phải ký ngay sau khi kết thúc phiên tòa xét xử, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự phải kiểm sát biên bản phiên tòa theo quy định tại Điều 42, Điều 258 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 29 Quy chế Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao. Trong trường hợp vì lý do khách quan, biên bản phiên tòa chưa hoàn thành và chưa được Chủ tọa, Thư ký phiên tòa ký, thì sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phải kiểm sát biên bản phiên tòa theo quy định trên.

 

 - Nếu phát hiện biên bản phiên tòa ghi không đúng, không đầy đủ trình tự, thủ tục, diễn biến quá trình xét xử vụ án theo quy định tại Điều 258 Bộ luật Tố tụng hình sự, thì tùy từng mức độ ảnh hưởng đến tính đúng đắn của việc xét xử vụ án, Kiểm sát viên yêu cầu Thư ký Tòa án sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa hoặc báo cáo lãnh đạo Viện để thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

 

 - Trường hợp Chủ tọa và Thư ký không cho kiểm tra hoặc không bổ sung, sửa chữa biên bản phiên tòa cho đúng với thực tế diễn biến phiên tòa, thì Kiểm sát viên lập biên bản, yêu cầu Chủ tọa, Thư ký ký vào biên bản, đồng thời nêu rõ lý do của việc không cho kiểm tra hoặc không bổ sung, sửa chữa biên bản phiên tòa theo yêu cầu của Kiểm sát viên. Nếu sau khi lập biên bản về việc Chủ tọa, Thư ký không cho kiểm tra hoặc không bổ sung, sửa chữa biên bản phiên tòa nhưng Chủ tọa, Thư ký không ký vào biên bản đó và không nêu rõ lý do, thi Kiểm sát viên phải báo cáo ngay với lãnh đạo Viện kiểm sát cấp mình để xem xét thực hiện quyền kiến nghị theo quy định của pháp luật.

 

 - Nội dung kiểm sát biên bản phiên tòa bao gồm kiểm sát về mặt hình thức và nội dung của biên bản:

 

 + Kiểm sát hình thức của biên bản phiên tòa hình sự: Kiểm sát viên căn cứ vào thực tế thời gian, địa điểm mở phiên tòa và mọi diễn biến của phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa, để xác định hình thức, bố cục biên bản phiên tòa có phản ánh đúng trình tự các thủ tục của phiên tòa và có được ghi theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 258 Bộ luật Tố tụng hình sự không; xác định biên bản phiên tòa có được lập theo đúng thể thức văn bản tố tụng và quy định của pháp luật về xác lập biên bản phiên tòa không.

 

 + Kiểm sát nội dung của biên bản phiên tòa: Kiểm sát viên đối chiếu thành phần, nội dung phiên tòa để kiểm sát nội dung của biên bản phiên tòa về người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; thủ tục bắt đầu phiên tòa và thủ tục tranh tụng tại phiên tòa.

 

 Như vậy, Hướng dẫn số 23 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tháo gỡ hoàn toàn những khó khăn, vướng mắc và lúng túng của Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự; góp phần nâng chất lượng, kỹ năng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa./.

 

 (Chi tiết Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC ngày 28/4/2021 của VKSND tối cao tại đây)


 

 Phòng 7 VKSND tỉnh

 

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 726
  • Trong tuần: 5 073
  • Tất cả: 1408881