Lượt xem: 339
Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác thông tin, tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân
Điều 6 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 ngoài quy định các công tác của Viện kiểm sát nhân dân là: Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp còn có quy định các công tác khác của Viện kiểm sát nhân dân như: “phổ biến, giáo dục pháp luật và các công tác khác để xây dựng Viện kiểm sát nhân dân”.

Theo đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012, về công tác thông tin, tuyên truyền trong ngành kiểm sát nhân dân. Chỉ thị yêu cầu: Công tác tuyên truyền của ngành trong thời gian tới cần tập trung thông tin tuyên truyền kịp thời về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quan điểm mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành; truyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp và kết quả các mặt hoạt động, công tác của các đơn vị trong toàn ngành, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.

Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Trang tin điện tử của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải thực hiện tốt vai trò là các đơn vị nòng cốt trong công tác tuyên truyền của ngành; định hướng nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền cho các đơn vị; tiếp tục kiện toàn về tổ chức, hoạt động và tập trung thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng bài viết... cả về nội dung và hình thức thể hiện; chú trọng công tác quản lý, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên; tăng cường quản lý, hướng dẫn hoạt động cho các cộng tác viên.

Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, Viện kiểm sát quân sự các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành; động viên, khuyến khích cán bộ của đơn vị tham gia viết bài, cộng tác với các cơ quan báo chí.

Viện kiểm sát các cấp tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông ở Trung ương và địa phương trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, bên cạnh thực hiện đúng các quy định của ngành, chúng ta cần phải tuân thủ đúng quy định của Luật báo chí năm 2016, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017.

Theo đó, Điều 4 Luật báo chí năm 2016 quy định: Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân. Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân;

- Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân;

- Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội;

- Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững

Đồng thời, Điều 9 Luật báo chí năm 2016 cũng đã quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

- Đăng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung:

+ Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân;

+ Bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân;

+ Gây chiến tranh tâm lý.

- Đăng, phát thông tin có nội dung:

+ Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

+ Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

+ Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

- Đăng, phát thông tin có nội dung kích động chiến tranh nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

- Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

- Thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

- Kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống đồi trụy; miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án.

- Thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em.

- In, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, tác phẩm báo chí, nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính.

- Đăng, phát trên sản phẩm thông tin có tính chất báo chí thông tin quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 của Điều 9 Luật báo chí.

- Cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới công chúng.

- Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.

Nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức nào thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm như đã nêu trên (Điều 9 Luật báo chí năm 2016) thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 59 Luật báo chí năm 2016:

- Cơ quan báo chí, tổ chức tham gia hoạt động báo chí vi phạm quy định của Luật báo chí năm 2016 thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị cảnh cáo, phạt tiền và bị áp dụng biện pháp thu hồi, tịch thu ấn phẩm, băng đĩa ghi âm, ghi hình; đình bản tạm thời hoặc thu hồi giấy phép trong hoạt động báo chí theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật báo chí năm 2016.

- Cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình, mở chuyên trang của báo điện tử và cơ quan, tổ chức bị thu hồi giấy phép xuất bản đặc san, bản tin khi đăng, phát thông tin có nội dung quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 9 của Luật báo chí năm 2016 gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

- Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí, nhà báo, tác giả tác phẩm báo chí và cá nhân khác có hành vi vi phạm quy định của Luật báo chí năm 2016 thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực báo chí thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Trường hợp cơ quan báo chí, nhà báo, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí vi phạm gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, ngoài việc bị xử lý theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 59 Luật báo chí năm 2016, còn phải công khai xin lỗi, cải chính trên báo chí, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Do đó, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân khi thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền ngoài nhiệm vụ phải thực hiện đúng quy định của ngành Kiểm sát nhân dân còn phải thực hiện nghiêm Luật báo chí năm 2016, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền; đồng thời bảo đảm cho pháp luật báo chí được tuân thủ thống nhất.

Vũ Văn Sinh - Dương Phúc Trường
Viên KSND tỉnh Đăk Nông     

 

 

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015


 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 14 923
  • Tất cả: 1001851