Lượt xem: 463
Thực trạng quản lý đội ngũ công chức của viện KSND ở tỉnh Đăk Nông hiện nay
Nghị quyết số: 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XI về việc chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thỉ tỉnh Đăk Lăk được chia tách thành 02 tỉnh Đăk Lăk và tỉnh Đăk Nông. Cùng với sự chia tách đó, Viện KSND tỉnh Đăk Nông được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 14/2004/QĐ-TCCB ngày 15/01/2004 của Viện KSND tối cao.

          Ngày 24/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Tổ chức Viện KSND số 63/2014/QH13. Theo đó, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện KSND được quyết định tại Chương I của Luật tổ chức Viện KSND. Năm 2004, tổng biên chế Ngày thành lập: 54 người; đến nay: 150 người; trong đó: trình độ đại học: 126; sau đại học: 05. Cùng với sự phát triển của tỉnh Đăk Nông, Viện KSND tỉnh Đăk Nông cũng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo luật định. Trong đó, quản lý đội ngũ công chức là một vấn đề then chốt, quyết định sự thành công cho sự phát triển. Với những ảnh hưởng có yếu tố như vị trí địa lý và đặc điểm nguồn nhân lực ở địa phương, quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhất là trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã và đang ảnh hưởng đến toàn cầu, hơn bao giờ hết công tác đội ngũ cán bộ lại một lần nữa được định ra và nghiên cứu một cách nghiêm túc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và trọng tâm của cấp ủy, chính quyền nơi quản lý, sử dụng cán bộ. Với phương châm đối mới để hoạt động có hiệu quả, Viện KSND tỉnh Đăk Nông chủ trương tuyển dụng những người có đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu ngạch CBCC cần tuyển, phù hợp với yêu cầu của cơ quan, đơn vị. Viện KSND tỉnh đã đáp ứng hai hình thức thi tuyển CBCC một cách công khai và hình thức xét tuyển trên cơ sở hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế hoặc hợp đồng không thời hạn. Công tác thi tuyển được tổ chức hằng năm theo quy định và được thực hiện ngày một chặt chẽ. Công tác quy hoạch đội ngũ công chức, nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Ban cán sự Đảng và tập thể Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đăk Nông đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng quy hoạch từ năm 2015 đến năm 2020 và giai đoạn 2021 đến 2026. Phòng Tổ chức cán bộ hàng năm đều rà soát, bổ sung quy hoạch giới thiệu đề nghị Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đăk Nông quyết định. Song song vấn đề quy hoạch là công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức, công tác này cũng đã có những chuyển biến tích cực. Không dừng lại ở số lượng tăng mà chất lượng ngày càng đảm bảo. Gắn với quy hoạch và sử dụng, công tác đào tạo sau đại học cũng đã được quan tâm. Việc bổ nhiệm, bố trí, luân chuyển, điều động, cơ cấu đảm bảo công khai, dân chủ đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phát huy tác dụng. Để có một bức tranh toàn diện thì hàng năm công tác đánh giá phân loại công chức cũng đã được làm thường xuyên, thông qua đó phát hiện công chức có năng lực thật sự, cũng như phát hiện những yếu kém để có biện pháp khắc phục. Nhìn chung, đội ngũ công chức Viện KSND tỉnh Đăk Nông giữ vững lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, luôn trung thành và tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước do Đảng và Nhả nước ta khởi xướng. Có ý thức tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ được mối liên hệ tốt với nhân dân, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên còn một số hạn chế, năng lực chuyên môn và trình độ lý luận của công chức chưa đáp ứng kịp, còn ngại va chạm, chưa thực sự quyết đoán, thiếu kinh nghiệm quản lý. Đội ngũ công chức người dân tộc, nữ giữ chức vụ Lãnh đạo còn ít, chiếm tỷ lệ thấp. Nguyên nhân: Chế độ đãi ngộ thấp, chưa khuyến khích thu hút được người tài; Biên chế bố trí cho từng khâu công tác còn chỗ thừa, chỗ thiếu; Công chức sau khi bổ nhiệm không có ý thức phấn đấu vươn lên.

Giải pháp tăng cường quản lý đội ngũ công chức của Viện KSND tỉnh Đăk Nông hiện nay:

          - Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức;

          - Hoàn thiện quy chế tuyển dụng, quy hoạch và bổ nhiệm đội ngũ công chức;

          - Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức theo hướng kỹ năng thực thi công vụ;

          -  Xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của đội ngũ công chức;

          - Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đội ngũ công chức;

          - Đánh giá khen thưởng, kỷ luật đội ngũ công chức công khai, dân chủ, công bằng;

          - Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận chuyên môn về công tác tổ chức cán bộ;


          - Hiện đại hoá trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin.


Phòng 1 – VKSND tỉnh Đăk Nông

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 748
  • Trong tuần: 5 095
  • Tất cả: 1408903