Lượt xem: 1482
Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính trong ngành KSND tỉnh Đăk Nông
Những năm qua, công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và VKSND tỉnh Đăk Nông nói riêng có nhiều tiến triển và đạt được nhiều kết quả nhất định. Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Đăk Nông đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của Ngành và địa phương về công tác CCHC; công tác tổ chức, cán bộ; luôn xác định triển khai thực hiện đẩy mạnh cải cách chế động công vụ, công chức là nhằm thực hiện hiệu quả những giải pháp toàn diện, để đưa công tác quản lý hành chính, đặc biệt là hoạt động công vụ, công chức góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Ngành.

1. Những kết quả đạt được:

- Trong lĩnh vực cải cách hành chính:

+ Về cải cách thể chế hành chính: VKSND tỉnh đã tích cực tham gia, phối hợp với các ngành tại địa phương trong việc rà soát, góp ý dự thảo văn bản pháp luật về lĩnh vực hành chính. Đồng thời chủ động rà soát nhằm xây dựng và hoàn thiện thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hành chính; đổi mới và hoàn thiện thủ tục hành chính trong một số khâu công tác, trọng tâm là những khâu công tác tiếp xúc trực tiếp, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn đề nghị khác của công dân.

+ Về cải cách, đổi mới tổ chức, bộ máy hành chính: VKSND tỉnh đã kiện toàn tổ chức cán bộ, thành lập Phòng Thanh tra, thông qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

+ Về cải cách tài chính công: Công tác quản lý, phân bổ dự toán, xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc, thủ tục đầu tư vốn và mua sắm, cấp, phát trang thiết bị, xử lý tài sản công được hoàn thiện về thủ tục, quy trình đảm bảo nhanh, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
 

+ Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính, quản trị và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cũng đã được Lãnh đạo Viện quan tâm chú trọng. Đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị làm công nghệ thông tin; đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống máy chủ, đường truyền; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, hành chính tư pháp, như phần mềm quản lý án hình sự, án dân sự, quản lý nhân sự... Đặc biệt là đã triển khai thực hiện chất lượng nhiều hội nghị trực tuyến, mở rộng đối tượng, đại biểu tham dự Hội nghị tại hai cấp Kiểm sát; đầu tư, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành Ioffice trong toàn Ngành, giúp cho việc quản lý công văn đi, đến được kịp thời, hiệu quả, khoa học và tiết kiệm.

-  Cải cách chế độ công vụ, công chức

+ Hoàn thành việc báo cáo xác định vị trí việc làm theo Đề án của VKSND tối cao; tạo tiền đề, cơ sở cho việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức, kịp thời phát hiện những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các vị trí việc làm của đơn vị, nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch đội ngũ cán bộ công chức.

+ Công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức có nhiều đổi mới, bảo đảm khách quan, công bằng, nâng cao được chất lượng đầu vào công chức; đơn vị đã thí điểm thực hiện thi tuyển để chọn dự nguồn bổ nhiệm chức danh tư pháp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính đã từng bước được tăng cường, đạo đức và văn hóa giao tiếp trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức được nâng cao.

-Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành: 

Đã thực hiện đầu tư hạ tầng mạng, thiết bị mạng nội bộ như mạng LAN, máy chủ, Hệ thống quản lý văn bản điều hành Ioffice và hệ thống máy tính trang bị cho cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ; các phần mềm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao như phần mềm thống kê tội phạm, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý án HS, DS, TĐKT…..thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ như lập sổ sách theo dõi án, theo dõi số liệu trên máy tính, quản lý danh sách các vụ việc giải quyết, thông báo kết quả giải quyết đơn. Khai thác và vận hành hiệu quả truyền hình trực tuyến hội nghị. Trang thông tin của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông đã quan tâm tuyên truyền, kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; các Chỉ thị, quy định của Ngành về công tác cải cách hành chính, tư pháp, công tác tổ chức, cán bộ...

2. Những tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Ở một số đơn vị, lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức đối với công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức; công tác triển khai thực hiện còn lúng túng. Những nhiệm vụ cải cách công vụ, công chức theo Kế hoạch đề ra tuy đã triển khai thực hiện nhưng kết quả và tiến độ còn chậm; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn còn chưa thực chất, chưa động viên được cán bộ, công chức trong thực thi công vụ,....

3. Kinh nghiệm, giải pháp

- Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các quy định của Ngành, địa phương về công tác cải cách hành chính. Định kỳ trong các cuộc họp của Ban cán sự đảng đều tiến hành kiểm điểm nhiệm vụ lãnh đạo công tác cải cách hành chính. Đảng ủy chỉ đạo Chính quyền, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội Cựu chiến binh cơ quan, tăng cường động viên cán bộ công chức phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác đề ra hàng năm.

- Gắn việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với các nhiệm vụ trọng tâm của Ban cán sự Đảng - Ban lãnh đạo Viện như quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy các phòng, Viện kiểm sát cấp huyện theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong ngành “Vững về chính trị, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn cải cách hành chính với cải cách tư pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

- Cụ thể hóa các quy định về chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy chế nghiệp vụ của Ngành. Các phòng nghiệp vụ xây dựng quy trình giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền bao gồm: Quy trình tuyển dụng công chức; Quy trình giải quyết vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; Quy trình giải quyết vụ án hình sự; Quy trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự….; Quy chế về chi tiêu nội bộ, Quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công… Đồng thời chủ động rà soát, đánh giá để kịp thời sửa đổi, bổ sung những nội dung trong quy chế, quy trình công tác không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn công tác. Duy trì công tác họp giao ban tuần, tháng, quý… của Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo các Phòng, các đơn vị trực thuộc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình, những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục triệt để, hiệu quả.

- Đổi mới công tác tiếp công dân và công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Bố trí cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, tự đào tạo nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong khâu công tác này. Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho bộ phận tiếp công dân tại Viện kiểm sát hai cấp; xây dựng trụ sở tiếp công dân riêng bảo đảm thuận tiện cho người dân mỗi khi đến khiếu nại, tố cáo. Công khai nội quy tiếp công dân; Quy trình tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; công khai lịch tiếp công dân về thời gian, tên lãnh đạo đơn vị, công chức thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên thông báo rút kinh nghiệm cho Viện kiểm sát cấp huyện trong việc chấp hành chế độ báo cáo, trong thực hiện quy chế nghiệp vụ và giải quyết công tác chuyên môn; Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Kiểm sát viên, Chuyên viên Viện kiểm sát hai cấp về việc xây dựng các văn bản pháp lý như bản cáo trạng, luận tội, các kháng nghị, kiến nghị trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; Tăng cường kiểm duyệt trước khi ban hành văn bản đảm bảo đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của Ngành.

- Công tác tổ chức cán bộ, việc tuyển dụng công chức được thực hiện đúng quy trình tuyển dụng của ngành và rút ngắn thời gian để tuyển dụng đủ biên chế được giao. Các trình tự thủ tục, tiêu chuẩn được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời bổ nhiệm chức danh pháp lý, chức vụ quản lý đối với cán bộ công chức đưa đi đào tạo và tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát, phối hợp với Trưởng chính trị tỉnh mở lớp trung cấp lý luận chính trị cho các đối tượng đủ điều kiện. Công tác điều động, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ công chức hành năm đều được thông báo công khai, lấy ý kiến của cán bộ công chức và thống nhất trong BCS Đảng trước khi Viện trưởng quyết định theo đúng quy chế dân chủ cơ sở.

- Viện kiểm sát hai cấp chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp cùng cấp xây dựng các quy chế phối hợp trong các lĩnh vực công tác theo chức năng nhiệm vụ của ngành: Quy chế phối hợp liên ngành Công an – Viện kiểm sát nhân dân – Tòa án nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; Quy chế phối hợp trong công tác xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự, công tác Thi hành án hình sự; Quy chế phối hợp công tác phân loại, xử lý đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp…Nội dung của quy chế nhằm cụ thể hóa các nội dung hoạt động phối hợp liên ngành, phân công trách nhiệm đối với các chức danh tư pháp trong quá trình giải quyết, quy định về thời hạn giải quyết đảm bảo kịp thời, không đùn đẩy né tránh công việc. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế nhằm kiểm điểm đánh giá những việc đã thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quan hệ phối hợp công tác, những bất cập để kịp thời sửa đổi, bổ sung để công tác phối hợp đạt hiệu quả hơn.

- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Ngành. Làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức trong Ngành về nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu thực hiện việc cải cách hành chính của Ngành, của địa phương, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong toàn Ngành.

Hồng Nhung-VPTH
THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 749
  • Trong tuần: 5 096
  • Tất cả: 1408904