Lượt xem: 1274
Viết tắt trong việc ban hành văn bản của ngành Kiểm sát nhân dân
Viết tắt trong việc ban hành văn bản trước nay vẫn được áp dụng tại các văn bản của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Nhất là những văn bản chuyên sâu  với nhiều nội dung, nhiều trang. Mục đích của việc viết tắt là giảm bớt những thao tác không cần thiết, tiết kiệm thời gian của người xây dựng văn bản.

Trong xu thế hội nhập hiện nay, người ta còn viết tắt các cụm từ tiếng Việt bằng tiếng nước ngoài (thường là tiếng Anh). Ví dụ: Cao ủy liên hợp quốc về người tỵ nạn (UNHCR), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) …

Để pháp lý hóa việc viết tắt, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. Đó là Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày14/3/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP, Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017, Công văn số 155/TANDTC-PC ngày 28/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ, Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp …

Tuy nhiên, thời gian qua, tôi nhận thấy, viết tắt trong việc ban hành văn bản nói chung, văn bản hành chính, văn bản tố tụng nói riêng của ngành Kiểm sát nhân dân chưa được thống nhất. Ngay cả tên viết tắt
“Viện kiểm sát nhân dân”, giữa Viện kiểm sát các cấp, giữa các đơn vị cũng có sự khác nhau: Có đơn vị viết Viện KSND, có đơn vị viết VKSND, có đơn vị viết VKS ... Ngày 01/7/2016, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định số 393/QĐ-VKSTC quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân (QĐ 393). Tiếp đó, ngày 10/10/2017, Viện trưởng VKSND tối cao ra Quyết định số 386/QĐ-VKSTC về hệ thống mẫu báo cáo tổng hợp và hướng dẫn xây dựng báo cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân (QĐ 386) có hiệu lực từ ngày 17/01/2018. Mặc dù vậy, bản thân tôi vẫn còn những băn khoăn vướng mắc trong việc viết tắt khi soạn thảo văn bản.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ bàn luận về việc tắt danh từ
“Viện kiểm sát nhân dân”. Theo quan điểm cá nhân, việc quy định viết tắt chưa phù hợp với quy định chung và thiếu tính thực tiễn.

Về cơ sở pháp lý: tại khoản 4, Điều 18 Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước quy định:
“Từ ngữ viết tắt chỉ được sử dụng trong trường hợp thật cần thiết và phải giải thích nội dung của từ ngữ đó tại lần sử dụng đầu tiên trong văn bản”. Khoản 4, Điều 69 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật văn bản quy phạm pháp luật, khoản 3 Điều 19 Thông tư số 25/TT-BTP Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch cũng có nội dung tương tự. Trong hệ thống văn bản, văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất, phạm vi điều chỉnh rộng nhất, đối tượng áp dụng nhiều nhất, nội dung thực hiện lớn nhất, hiệu lực thi hành dài nhất. Do đó, quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật là cơ sở để thực hiện loại văn bản khác.

Trong các cơ quan nhà nước, Công văn số 155/TANDTC-PC của ngành Tòa án nhân dân về việc áp dụng thống nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản tố tụng cũng vận dụng Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 để thực hiện. Tại điểm a, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn:
“Chỉ được viết tắt những từ, cụm từ thông dụng, những từ thuộc ngôn ngữ tiếng Việt dễ hiểu. Đối với những từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần trong văn bản thì có thể viết tắt, nhưng các chữ viết tắt lần đầu của từ, cụm từ phải được đặt trong dấu ngoặc đơn ngay sau từ, cụm từ đó”.

QĐ 393 của ngành Kiểm sát cũng căn cứ vào Thông tư số 01/2011/TT-BNV để quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Tại khoản 1, Điều 12 của QĐ 393:
“Chỉ viết tắt những từ, cụm từ thông dụng, những từ thuộc ngôn ngữ tiếng Việt dễ hiểu. Đối với những từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần trong văn bản thì có thể viết tắt, nhưng các chữ viết tắt lần đầu của từ, cụm từ phải được đặt trong dấu ngoặc đơn (()) ngay sau từ, cụm từ đó”. Như vậy, về cơ bản quy định viết tắt trong QĐ 393 phù hợp với quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ chức năng.

Thế nhưng, ngay tại QĐ 393 và sau đó là QĐ 386 lại có hướng dẫn mâu thuẫn với chính mình. Cụ thể tại khoản 1 (Điều 8) về thể thức trình bày văn bản, tên cơ quan ban hành văn bản:

“…

- Đối với các văn bản của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp là Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

VIỆN KSND TỈNH PHÚ THỌ

VIỆN KSND THỊ XÃ PHÚ THỌ”.

Trong khi khoản 1, Điều 12 của QĐ 393 lại quy định: “… các chữ viết tắt lần đầu của từ, cụm từ phải được đặt trong dấu ngoặc đơn (()) ngay sau từ, cụm từ đó”.
  Theo đó, “Viện KSND” là viết tắt lần đầu nên lẽ ra trước hết phải viết đầy đủ “Viện kiểm sát nhân dân”, sau đó giải thích viết tắt trong dấu ngoặc đơn: (Viện KSND). Có một thực tế là: Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan ban hành văn bản và tên cơ quan ban hành văn bản lại viết ngay từ dòng đầu tiên của văn bản nên không thể thực hiện như quy định được.

Mặt khác, về các từ viết tắt, khoản 1, Điều 8 QĐ 393 cũng đã quy định:
“Tên của cơ quan ban hành văn bản phải được ghi đầy đủ hoặc viết tắt theo tên gọi chính thức căn cứ văn bản thành lập, phê chuẩn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp có thể viết tắt những cụm từ thông dụng như Kiểm sát nhân dân (KSND); Viện kiểm sát nhân dân (VKSND); thành phố (TP.); thị xã (TX.)”. Tuy nhiên không hiểu sao, khi nêu ví dụ, ngay trong khoản 1 Điều 8 lại viết:

“VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

___________

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU”

Như vậy, cụm từ “Viện kiểm sát nhân dân” theo QĐ 393 phải viết tắt là “VKSND” thì ngay trong QĐ 393 lại viết tắt không hết các từ, đó là: “Viện KSND” (?!!).

Về tính thực tiễn: Thông thường khi soạn thảo văn bản, nếu viết tắt một từ hay cụm từ thì phải viết tắt hết, không thể vừa viết đầy đủ “Viện” vừa viết tắt “KSND”. Cũng có thể chủ ý của Ngành khi quy định viết tắt “Viện KSND” để phân biệt Viện kiểm sát nhân dân với các loại “Viện” khác như: Viện vệ sinh dịch tễ (Viện VSDT), Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Quy Nhơn (Viện SR – KST – CT) … Đọc nhiều cụm từ viết tắt “Viện KSND” rồi cũng quen nhưng theo ý kiến cá nhân, theo tôi viết tắt tất cả các từ
  (VKSND) là phù hợp.

Tìm hiểu trong bách khoa toàn thư mở (WIKYPEDIA), được biết người ta dẫn chứng một số trường hợp viết tắt là: Ban Tổ chức (BTC), Nhà xuất bản (NXB), Ủy ban nhân dân (UBND), Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa (CHXHCN), Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam (MTDTGPMNVN), Quân đội nhân dân (QĐND) … Mặc dù những viết tắt trên có tính quy ước nhưng không bao giờ lại viêt tắt Ủy ban nhân dân (Ủy BND) hoặc Quân đội nhân dân (Quân ĐND) … cả.

Từ những băn khoăn, vướng mắt nói trên, tôi đề nghị các cấp thẩm quyền trong ngành Kiểm sát nhân dân một số vấn đề sau:

- Sửa đổi một phần QĐ 393, trong đó tại khoản 1, Điều 8, danh từ “Viện kiểm sát nhân dân” không viết tắt. Ví dụ:
 

“VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

___________

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU”

Biết rằng: do nhiều từ phải viết trong phạm vi hẹp nên thể thức trình bày rất khó khăn nhưng vẫn thực hiện được. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong từ nay sẽ thực hiện như vậy và đúng với khoản 1, Điều 8 QĐ 393 đã viện dẫn trên;

- Do QĐ 363 quy định viết tắt cụm từ “Viện kiểm sát nhân dân” là “VKSND” nhưng do nêu ví dụ là “Viện KSND” (thực tế một số Vụ, Viện cũng viết tắt như thế) nên đề nghị Văn phòng Viện kiểm sát nhân tối cao yêu cầu viết tắt “VKSND’ để thống nhất trong toàn ngành trong thể thức ban hành văn bản;

- Nghiên cứu, xem xét sửa một phần về thể thức biểu mẫu theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018 về Ban hành mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố theo thể thức quy định chung của nhà nước. Ví dụ: quy định ký hiệu của văn bản (Quyết định: QĐ-VKS, Yêu cầu: YC-VKS …); trước căn cứ pháp lý không có gạch đầu dòng (-) và không dùng dấu (.) mà đánh dấu (;) khi xuống dòng vào căn cứ kế tiếp ...

Trên đây là quan điểm của cá nhân tôi về việc “Viết tắt trong việc ban hành văn bản của ngành kiểm sát nhân dân”. Thiết nghĩ, đây không phải là vấn đề nhỏ trong trình bày thể thức, kỹ thuật trình bày khi xây dựng văn bản. Rất mong được mọi người cùng tham gia bàn luận, góp ý để quy định về việc ban hành văn bản trong ngành Kiểm sát nhân dân đi vào hoàn thiện./.

Nguyễn Tuấn Đạt     
VKSND huyện Đắk Glong

 

 

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 581
  • Trong tuần: 8 044
  • Tất cả: 1249265