Lượt xem: 2406
Sức mạnh đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh ​
Trong lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết. Gần đây nhất là hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ ở thế kỷ trước cũng như công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn kết được dân tộc ta thể hiện từ ngàn năm nay. Dân tộc Việt Nam đã đi qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước, chiến thắng nhiều đế quốc, thực dân xâm lược. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc hành trình dài, gian khổ, đau thương và anh dũng chống thực dân, đế quốc của một dân tộc nhỏ bé, bất khuất, kiên cường. Chiến thắng này là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, mà một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định là Đảng ta đã xây dựng và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của Nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã kế thừa và phát huy tinh thần đại đoàn kết trong toàn dân. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”.Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã khái quát luận điểm có tính chân lý về vai trò của khối đại đoàn kết, đó là: Đoàn kết làm ra sức mạnh; “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi”; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”... Cũng theo Người, “ Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác”, đại đoàn kết là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

 

 Thực tiễn sức mạnh đoàn kết được thể hiện qua các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của toàn dân tộc ta, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của thế kỷ trước. Năm 1941 Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt là Việt Minh đã ra đời với liên hiệp hết thảy các từng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp - Nhật giành quyền độc lập cho xứ sở. Mặt trận Việt Minh đã quy tụ được nhiều tầng lớp nhân dân là lập ra được nhiều hội Công nhân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Thanh niên cứu quốc….Mặt trận Việt Minh – hình thức mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi nhằm tập hợp và phát huy nguồn sức mạnh của quần chúng nhân dân trong quá trình tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Đây là một sách lược tài tình của Đảng và Hồ Chí Minh nhằm khơi nguồn sức mạnh nội sinh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm thực hiện khát vọng giành độc lập, tự do.

 

 Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, là biểu tượng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự dẫn dắt của Đảng và Bác Hồ, sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. Sinh thời, quan điểm về đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ kế thừa từ truyền thống đoàn kết của dân tộc, mà còn được xây dựng trên cơ sở tiếp thu và thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của quần chúng trong lịch sử. Chủ nghĩa Mác- Lênin cho rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Chủ nghĩa Mác-Lênin cũng đã chỉ ra cho các dân tộc bị áp bức con đường tự giải phóng. Sự liên kết giai cấp, trước hết là liên minh giai cấp công nhân với nông dân là hết sức cần thiết, bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng vô sản. Nếu không có sự đồng tình và ủng hộ của đa số nhân dân lao động với đội ngũ tiên phong của nó, tức giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được.

 

 Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Người soạn thảo cũng đã xác định, chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Nhiệm vụ lịch sử ấy “là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”, vì vậy phải đoàn kết toàn dân, phải “sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền”, mà khối đại đoàn kết đó, cốt lõi vẫn là công – nông bởi:

 

 Sau năm 1954, Việt Nam bị chia thành hai miền Nam Bắc với hai chính thể khác nhau. Mục tiêu của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tiến tới thống nhất đất nước. Đảng Lao động Việt Nam quyết định chủ trương thành lập một tổ chức chính trị mới là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay thế Mặt trận Liên Việt nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ, huy động lực lượng toàn dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam.

 

Ảnh minh họa

 Ở miền Nam, năm 1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. Mặt trận chủ trương đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các đảng phái, các đoàn thể, các tôn giáo và nhân sĩ yêu nước, không phân biệt xu hướng chính trị, nhằm đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc.

 

 Mặt trận đã thu hút không chỉ các tầng lớp nhân dân lao động (công nhân, nông dân, tiểu thương), mà còn lôi cuốn được cả các tầng lớp trí thức, học sinh, sinh viên, tín đồ các tôn giáo, ngoại kiều, tư sản dân tộc… vào cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, để thực hiện thống nhất đất nước. Mùa xuân 1975, chớp lấy thời cơ mới xuất hiện, Đảng ta hạ quyết tâm động viên sức mạnh cao nhất của cả nước để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hướng ra tiền tuyến, miền Bắc đã dốc toàn bộ sức mạnh hiện có và tiềm tàng của mình cho miền Nam tổng tiến công và nổi dậy.

 

 Trên chiến trường miền Nam, các hoạt động tiến công quân sự của các binh đoàn chủ lực, của các lực lượng vũ trang địa phương và nổi dậy tại chỗ của nhân dân các địa phương đã phối hợp, hỗ trợ nhau, nhanh chóng đập tan sự kháng cự của địch, buộc chính quyền ngụy Sài Gòn phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vào ngày 30-4. Sài Gòn được giải phóng trong trạng thái hầu như nguyên vẹn, tràn ngập cờ, hoa của các tầng lớp nhân dân chào đón Quân giải phóng.

 

 Có thể nói, chiến thắng vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc là minh chứng hùng hồn về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ngay trong chiến dịch cuối cùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 – Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

 

 Trong tình hình hiện nay, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc thì vấn đề thời sự, cấp bách nhất đó là  nhiệm vụ đối phó với dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, nó ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển chung của toàn xã hội. Đã mấy tháng trôi qua, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đang nỗ lực, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Những giải pháp của Đảng, Nhà nước đưa ra để phòng chống dịch Covid – 19 không những hợp lòng dân, mang lại hiệu quả cao mà còn vang xa trên chính trường quốc tế, được các nước bạn ghi nhận và đánh giá rất cao. Qua đó, thể hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước là sự yêu thương, đùm bọc, không bỏ ai lại phía sau. Những chương trình quyên góp từ thiện, chung tay vì cộng đồng, máy phát gạo ATM, hay những hành động của người dân đối với đội ngũ ở tuyến đầu chống dịch. Những hình ảnh đầy xúc động của cụ già đạp xe, thậm chí đi bộ hàng cây số chỉ để mang rau, gạo đến các chốt phòng dịch ủng hộ, đôi khi dù món quà đó chỉ có giá trị 20.000 đồng, 1 ký gạo, 1 bó rau thôi; những em nhỏ đã từ bỏ sở thích mua sắm đồ chơi để dành tiền ủng hộ, cho đến những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… còn nhiều lắm những tấm lòng như vậy mà chúng ta không thể liệt kê ra hết, tất cả họ đều hướng chung một mục đích, vì tổ quốc thân yêu. Song song với tinh thần đó, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ đối với người lao động mất thu nhập, chính sách hỗ trợ thuế, vốn cho doanh nghiệp. Đó chính là tinh thần Việt Nam, con người Việt Nam; toàn đảng, toàn dân luôn cùng nhau sát cánh trên các “chiến trận” dù là trong thời bình hay thời chiến, cùng thắp lên ngọn lửa nhân ái, bảo vệ nhân dân. Bên cạnh sự đoàn kết toàn đảng, toàn dân, toàn quân vẫn còn một số cá nhân lợi dụng tình hình nhằm chê bai, bôi nhọ Đảng, Nhà nước ta; thậm chí các thế lực thù địch cũng ra sức xuyên tạc, chống đối. Chính vì vậy, tinh thần đoàn kết cả dân tộc lúc này vô cùng cần thiết, thể hiện trong ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cùng chung tay với Đảng, Chính phủ thực hiện thắng lợi “cuộc chiến” này và thắng lợi trên các mặt trận phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội./.

 

 Nguyễn Thị Nguyên – P7

 

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 707
  • Trong tuần: 5 054
  • Tất cả: 1408862