Lượt xem: 45
Chi bộ 4: Sinh hoạt chuyên đề về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc liên hệ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về nội dung “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, thực hành tiết kiệm”
Triển khai Nghị quyết của chi bộ 4 và kế hoạch thực hiện việc học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII. Vừa qua dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Bí thư chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Tham gia sinh hoạt gồm tất cả các đồng chí đảng viên, quần chúng thuộc chi bộ 4. Đây là buổi sinh hoạt mang tính sâu rộng sát với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, trong không khí sôi nổi, nhiều ý kiến đóng góp về quan điểm và luận điểm, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, thực hành tiết kiệm gắn với liên hệ áp dụng thực tiễn tại đơn vị và cá nhân trong đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, thực hành tiết kiệm” trong thời gian tới.   

 

 Suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy và luôn căn dặn, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện tốt “cần, kiệm, liêm, chính, chí, công vô tư” đồng thời phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc lớn hay việc nhỏ, việc đơn giản hay phức tạp, nhiệm vụ bình thường hay quan trọng, bí mật. Theo Bác, trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. Ai cũng có trách nhiệm bởi mỗi người đều có một vị trí nhất định trong các mối quan hệ xã hội như: gia đình, địa phương, tập thể, các tổ chức, công dân của một nước… Trong các mối quan hệ đó, trách nhiệm được hình thành trên cơ sở những quy định của pháp luật, quy chế, thỏa thuận của tập thể, tổ chức, địa phương. Trách nhiệm được hình thành do dư luận xã hội và bị chi phối bởi dư luận xã hội.

 

 Tinh thần trách nhiệm khác với ý thức trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm là kết quả nhận thức. Nêu cao tinh thần trách nhiệm là phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri, làm việc theo nhu cầu nội tâm cá nhân, làm việc cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, thiếu suy nghĩ trong cách làm của mình, bỏ mặc hậu quả, không dám chịu trách nhiệm, đùn đẩy công việc khó cho người khác, như vậy là người không có tinh thần trách nhiệm. Tất cả mọi người, ở mọi địa vị, vị trí công tác, trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nghề nào cũng vinh quang việc gì cũng phải cố gắng, chuyên tâm, không chủ quan, đại  khái.

 

 Theo tư tưởng của Bác Hồ về thực hành tiết kiệm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc, cho tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong đó luận điểm về thực hành tiết kiệm, vừa có giá trị khoa học, vừa có giá trị thực tiễn và nhân văn sâu sắc, thể hiện phẩm chất đạo đức cao đẹp của con người, phù hợp với truyền thống dân tộc Việt Nam. Theo Bác tiết kiệm là “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi” người tiết kiệm là phải biết cân đối, tính toán các nguồn lực để chi phí bỏ ra nhỏ nhất mà lại đạt được mục tiêu cao nhất, theo phương châm “1 giờ làm xong việc của 2,3 giờ. 1 người làm bằng 2, 3 người. 1 đồng dùng bằng 2,3 đồng”. Thực hành tiết kiệm không phải là bủn xỉn, càng không phải là “xem đồng tiền to bằng cái nống” gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu. Không phải mọi người nhịn ăn, nhịn mặc, mà trái lại, cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, để dần dần nâng cao mức sống của nhân dân, để tích trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, để cải thiện đời sống nhân dân. Không phải chỉ nước nghèo mới thực hành tiết kiệm, mà cả nước giàu cũng phải tiết kiệm. Bởi vậy “nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực”. Theo Bác: mục đích của tiết kiệm để phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc, tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước, góp phần nhanh chóng đưa nước ta ra khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu. Bác căn dặn: chúng ta phải chặt chẽ hơn nữa trong việc dùng tiền dành dụm của chúng ta, để tiến nhanh tới cuộc sống no ấm, đầy đủ cho mọi người. Bởi vậy, nếu khéo tiết kiệm sức người, tiền của và thời gian thì với sức lao động, tiền tài của đất nước có thể tăng gia sản xuất gấp bội mà lực lượng mọi mặt của đất nước cũng tăng gấp bội. Bác Hồ rất chú trọng vai trò của tiết kiệm trong tu dưỡng đạo đức của mỗi cá nhân. Đối với mỗi cá nhân, tiết kiệm là một trong chuỗi phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính”. Đối với cả dân tộc, tiết kiệm là sức mạnh của văn hóa và đạo đức. Bởi vì theo người “một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh và tiến bộ”. Trong tư tưởng của Bác tiết kiệm bao gồm nhiều nội dung và ở mọi thời điểm, tất cả mọi người, mọi cơ quan đều phải tiết kiệm. Tiết kiệm sức lao động, tức phải tổ chức sắp xếp cho khéo, phải nâng cao năng suất lao động, “một người làm bằng hai, ba người”, tiết kiệm thời gian của mình và của người khác, vì theo Bác “thời giờ tức là tiền bạc”. Người căn dặn “Làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ, về sớm. Làm cho chóng, cho chu đáo. Việc ngày nào, nên làm xong ngày ấy, chớ để chờ ngày mai. Phải nhớ rằng: Dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân. Tiết kiệm tiền của nhà nước, của nhân dân và của chính mình. Nhưng khi có việc đáng làm, việc lợi cho đồng bào, cho tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng”. Với Bác tiết kiệm còn rộng hơn: Tiết kiệm sức dân, tiết kiệm nhân tài, tiết kiệm lời nói …. Phải biết tôn trọng sức người là vốn quý nhất của ta, biết chăm lo sức khỏe và sử dụng hợp lý sức lao động của nhân dân. Tiết kiệm lời nói, nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động, nói thì phải làm. Với đoàn thể, cơ quan cần phải tránh nghị mà không quyết, quyết rồi mà không làm. Trong tiết kiệm đảng viên phải tiên phong, phải thiết thực nơi mình công tác, tiết kiệm cho phù hợp, tất cả mọi người, đều phải chung sức đồng lòng mới được. Theo Bác phải biết cách thức tiết kiệm. Toàn đảng, toàn dân, phải ra sức chống lãng phí. Lãng phí hiện hữu mọi nơi, phải chống thường xuyên, triệt để, rộng khắp, có kế hoạch, có tổ chức có lãnh đạo, có phương pháp, không được đánh trống bỏ dùi làm người dân mất lòng tin vào đảng, vào nhà nước và cán bộ. Mỗi người phải thường xuyên tự kiểm điểm bản thân mình để sửa và phấn đấu, đối với tập thể cần chủ động khen thưởng kịp thời, để khuyến khích. Gắn với công tác tuyên truyền để mọi người, mọi nhà, mọi cơ quan thực hiện.

 

 Trên cơ sở đó cùng với ý kiến tham luận của quần chúng, chi bộ đã luận bàn, quan điểm của Bác Hồ về vấn đề này đến nay vẫn còn mang tính thời sự và là bài học quý báu, thực tiễn thời gian qua tất cả các đồng chí, đảng viên và quần chúng trong chi bộ 4 đã thực hiện rất tốt việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, thực hành tiết kiệm. chi bộ đã thảo luận đi đến thống nhất, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và liên tục trong đó cần chú trọng:

 

 Thứ nhất: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời uốn nắn các suy nghĩ lệch lạc và biểu hiện suy thoái, phai nhạt lý tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

 

 Thứ hai: Nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch làm theo của đảng viên và quần chúng xem đây là một tiêu chí để xét đánh giá, phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

 

 Thứ ba: Phát hiện và nhân rộng gương điển hình tiên tiến “gương làm theo lời Bác” có thể phát động tổ chức hội thi trong đó có thi viết về tấm gương học tập hoặc lồng ghép kể chuyện gương sáng về học tập, chú ý đến công chức trong ngành kiểm sát, ở buổi sinh hoạt chi bộ để có sức lan tỏa, sâu rộng.

 

 Thứ tư: Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhấn mạnh nội dung đột phá của Chỉ thị số 05, đặc biệt là công tác khen thưởng. Lâu nay ta chỉ dừng lại ở việc khen thưởng định kỳ vào giai đoạn tổng kết. Đề nghị khen thưởng giấy khen hay bằng khen việc khen bằng lời nói nó có tác dụng rất thiết thực động viên kịp thời.

 

 Thứ năm: Gắn với công tác chuyên môn chuyển hóa từ nhận thức của Chỉ thị số 05 đến hành động, tránh tình trạng nói không đi đôi với làm. Đặc biệt là việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm mà nghị quyết Trung ương khóa XIII của Đảng đã đề cập và nhấn mạnh.

 

 Thứ sáu: Phát huy vai trò của người đứng đầu, sắp xếp và đào tạo có chiều sâu cán bộ có năng lực thật sự, có chế độ thỏa đáng, chú trọng đến văn hóa từ chức khi người đứng đầu không thật sự gương mẫu, vi phạm đạo đức, tác phong và quy định của ngành kiểm sát.

 

 Giá trị chuẩn mực xây dựng đạo đức tác phong và hành động của người làm cán bộ mà Bác Hồ đã để lại mãi mãi là một di sản mang ý nghĩa sâu sắc cả trên lý luận và thực tiễn; điều đó càng được chứng minh đậm nét hơn một khi cán bộ chúng ta nghiêm túc và vận dụng trong môi trường thực tiễn hiện nay, không riêng gì công chức của VKSND tỉnh Đắk Nông./.

 

 Thanh Hưng – Phòng 8

 

THÔNG BÁO
THƯ VIỆN ẢNH
No title... No title... No title...
VIDEO
Chi đoàn VKSND tỉnh - Quán quân "Vũ điệu trẻ" 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 382
  • Trong tuần: 4 522
  • Tất cả: 1396927